Přeskočit k navigaci - Přeskočit k obsahu - Přeskočit dolu
Dnes je pondělí 20.5.2024


Knihovní řád

Je vydán v souladu se Statutem Městské knihovny v Kunštátě schváleným 21.2.2002 a podle § 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon)

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 1. Poslání knihovny
  Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb při zachování rovných podmínek pro všechny občany, uspokojování kulturních a informačních potřeb a k všestrannému napomáhání všem formám vzdělávání občanů.
 2. Služby knihovny
  Knihovna je knihovnou základní s univerzálním knihovním fondem, která:
  • půjčuje knihy, noviny, časopisy, mapy, CD-Rom a další knihovní jednotky, a to absenčně nebo prezenčně podle jejich charakteru
  • poskytuje specializované informace o literatuře a jejich tvůrcích, všeobecné informace a informace o svém regionu
  • připravuje a uskutečňuje vzdělávací pořady, besedy o literatuře a jejich tvůrcích, přednášky, výstavy apod.
  • umožňuje čtenářům využívání vlastních i převzatých elektronických databází včetně přístupu na Internet
  • zprostředkovává na vyžádání literaturu a informace z jiných knihoven
  • poskytuje reprografické služby
  • poskytuje další služby ze základních odvozené nebo na ně navazující

ČLENSTVÍ V KNIHOVNĚ

 1. Uživatelem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů uživatele ( občanský průkaz, pas).
 2. Knihovna vyžaduje k registraci tyto údaje: jméno, příjmení, bydliště a datum narození. Děti do 15 let se stanou uživatelem knihovny na základě písemného souhlasu rodičů.
 3. Osobní údaje bude knihovna zpracovávat podle zákona o ochraně osobních údajů. Jsou to neveřejné údaje a slouží výhradně k interním účelům. Pokud čtenář neobnoví 2 roky registraci, má se členství v knihovně za ukončené a knihovna provede likvidaci osobních dat (skartace písemné přihlášky a vymazání z počítačové databáze).
 4. Uživatel obdrží členský průkaz, který je povinen při vstupu do knihovny předložit knihovníkovi. V případě, že se jedná o neregistrovaného čtenáře, který chce přesto využít některou ze služeb knihovny (např. Internet), je tento návštěvník povinen předložit pracovníkovi knihovny průkaz totožnosti.
 5. Každý čtenář je povinen zaplatit roční registrační poplatek (viz Ceník).
 6. Dokument si může čtenář vypůjčit i formou jednorázové výpůjčky za poplatek spojený s touto službou. Čtenář se ale musí zaregistrovat, tzn. na základě OP je přihlášen, vystaví se mu průkaz, nemusí platit roční registrační poplatek, ale za poplatek 20,- Kč si může půjčit nejvýše 2 knihy na 1 měsíc, které nelze na další měsíc prodloužit – pouze opět za další platbu 20,- Kč.

PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELE KNIHOVNY

 1. Uživatelé jsou povinni řídit se knihovním řádem a dodržovat pokyny knihovníka. Musí dodržovat opatření, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochrany majetku. Jsou povinni zachovávat v prostorách knihovny klid a pořádek.
 2. Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně zbaven práva absenčního půjčování dokumentů.
 3. Čtenářský průkaz je nepřenosný. Za škody vzniklé zneužitím ztraceného průkazu zodpovídá jeho majitel, pokud ztrátu včas neoznámí.
 4. Uživatel je povinen předložit čtenářský průkaz při každé návštěvě knihovny. Je také povinen ohlásit knihovně případné změny jména a adresy.
 5. Výpůjční doba je jeden měsíc. Před uplynutím této lhůty může čtenář požádat písemně, e-mailem nebo telefonicky o prodloužení výpůjčky, nejvýše však dvakrát, a to vždy o jeden měsíc, v případě, že knihu nežádá další čtenář. Knihovna může stanovit kratší výpůjční lhůtu pro jednotlivé výpůjčky, jestliže jsou na knihu další zámluvy. Jestliže čtenář nepožádá o prodloužení a nevrátí půjčené dokumenty včas, je povinen zaplatit sankční poplatky (viz Ceník).
 6. O výpůjčce rozhoduje knihovna. Počet zapůjčených dokumentů není omezen, knihovna však může zapůjčení některých dokumentů odmítnout, jestliže jsou určeny pouze k prezenčnímu studiu ( v prostorách knihovny). Při půjčení dokumentu, jehož pořizovací hodnota je vyšší než 500,- Kč, může knihovna požadovat podpis stvrzenky o půjčení tohoto dokumentu.
 7. Uživatel má možnost požádat o rezervaci knihy nebo jiného dokumentu, který je právě vypůjčen. Nemá-li knihovna určitý dokument ve svém fondu, na požádání čtenáře je výpůjčka zprostředkována meziknihovní výpůjční službou (viz Ceník). Výpůjční lhůta této výpůjčky je pouze jeden měsíc a může být prodloužena pouze se souhlasem knihovny, které dokument patří.
 8. Před odchodem z knihovny je čtenář povinen vrátit prezenčně půjčené dokumenty v neporušeném stavu knihovníkovi. Dokumenty, které si půjčuje absenčně (mimo knihovnu) musí předložit k evidenci knihovníkovi.
 9. Čtenář zodpovídá u vypůjčených dokumentů za jejich poškození. Je proto povinen nakládat s nimi šetrně a není oprávněn je dále půjčovat, vpisovat do nich poznámky, odstraňovat přílohy apod. Čtenář je povinen prohlédnout si před odchodem dokumenty, které si půjčuje, a případné poškození nahlásit knihovníkovi.
 10. V případě ztráty nebo poškození dokumentu bude požadována náhrada škody. Formu náhrady určuje knihovník. U těžko dostupných titulů je prioritou zakoupení stejného titulu za současnou cenu, popřípadě pořízení fotokopie. V případě poškození nebo ztráty vícesvazkového díla, je čtenář povinen dát náhradou stejné vydání chybějící části díla, jinak je knihovna oprávněna žádat náhradu za celý komplet. Uživatel je povinen také uhradit náklady spojené se znovuzavedením dokumentu do výpůjčního procesu, to je zpracování dokumentu (viz Ceník).

INTERNETOVÝ ŘÁD

 1. Služeb Internetu může využít každý návštěvník, který ovládá základy práce s počítačem, s operačním systémem Windows XP a základy práce s internetovým prohlížečem Internet Explorer.
 2. Uživatel je povinen seznámit se s provozním řádem pro práci s Internetem a dbát pokynů pracovníka knihovny.
 3. Uživatel může používat přeinstalovaný software, není dovoleno nahrávat na harddisk jakékoliv vlastní soubory ani instalovat aplikace stažené z Internetu, měnit nastavení programů, restartovat počítač nebo jinak zasahovat do prostředí Windows.
 4. Není dovoleno pracovat s internetovým materiálem, který patří pouze do soukromí.
 5. Není dovoleno hrát počítačové hry.
 6. Knihovna nenese odpovědnost za obsah souborů stažených z Internetu a za rychlost připojení.
 7. Uživatel zodpovídá za škody vzniklé porušením provozního řádu pro práci s Internetem, v případě nedodržení tohoto řádu může pracovník knihovny ukončit přístup uživatele k Internetu.

PROVOZNÍ ŘÁD PRO PŮJČOVÁNÍ CD DISKŮ

 1. Městská knihovna Kunštát je povinna dodržovat ustanovení vyplývající z kolektivní licenční smlouvy mezi Národní knihovnou ČR a kolektivními správci autorských práv OSA, DILIA a INTERGRAM uzavřené dne 2. ledna 2004.
 2. CD disky z fondu knihovny si mohou absenčně půjčovat registrovaní čtenáři po předložení čtenářského průkazu.
 3. Knihovna je povinna dodržovat odkladnou lhůtu pro absenční půjčování zvukových dokumentů, od jejichž nabytí knihovnou uplynulo 9 měsíců, ledaže je nadevší pochybnost prokazatelné, že zvukový záznam byl vydán před více než 9 měsíci. Toto omezení se nevztahuje na případy:
  • smlouvy o výpůjčce s registrovaným uživatelem, který je zdravotně postižený a výpůjčka souvisí s jeho postižením (např. zvukové knihy)
  • půjčování zvukových záznamů, které spolu s tištěným dokumentem tvoří dohromady celek
  • výpůjček registrovaných čtenářů – pedagogů
 4. CD se absenčně půjčuje na 14 dnů zdarma. Za ztrátu nebo poškození CD zaplatí uživatel pořizovací cenu a za úkony spojené se škodou 50,- Kč. Výpůjční doba se neprodlužuje.
 5. Absenčně půjčené zvukové dokumenty nesmí čtenář půjčovat dalším osobám, zhotovovat z nich kopie pro jiné osoby nebo komerční účely.
 6. Knihovna neumožňuje přehrávání vlastních zvukových dokumentů. Dále neumožňuje kopírování materiálů městské knihovny, případně jejich přehrávání či kopírování na vlastním přehrávacím nebo kopírovacím zařízení.

 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Připomínky ke službám knihovny mohou uživatelé podávat u pracovníka knihovny nebo u zřizovatele knihovny (Město Kunštát).
 2. Výjimky ze zásad knihovního řádu povoluje knihovník.
 3. Trvalou součástí knihovního řádu jsou přílohy.
  • Příloha č. 1 Výpůjční řád
  • Příloha č. 2 Ceník poplatků a náhrad
  • Příloha č. 3 Osvědčení o zápisu do evidence knihoven
 4. Tento knihovní řád schválila RM Kunštátu dne

Platí od 1.1.2011 a ruší se jím knihovní řád vydaný 22.2.2002.

Výpůjční řád Městské knihovny KunštátPoštovní adresa:

Městská knihovna Kunštát
nám. Krále Jiřího 105
679 72 Kunštát
Telefon: 515 534 312
Mobil:    778 702 576
knihovna@kunstat-mesto.cz

Vedoucí knihovny:

Radka Banyaová
 

Zřizovatel:

Město Kunštát
www.kunstat-mesto.cz

Provozní doba:

Po, Út, Čt
10.00 – 12.00
13.00 – 17.00
 

Výsledky činnosti:

STATISTICKÉ ÚDAJE.pdf

 

 

Ptejte se knihovnyPřeskočit nahoru - Přeskočit k navigaci - Přeskočit k obsahu